പിറവിക്കാലം

Nativity
   2nd Sunday

ഈശോമിശിഹായുടെ പിറവിത്തിരുനാള്