ശ്ലീഹക്കാലം 07

ശ്ലീഹക്കാലം 07: ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവിന്‍ -Luke 13:22-30