ശ്ലീഹക്കാലം 06

ശ്ലീഹക്കാലം 06: പാശ്ചാതപിക്കാത്തവര്‍ മരിക്കും – Luke 12:57-13:5