ശ്ലീഹക്കാലം 05

ശ്ലീഹക്കാലം 05: വഴിയും സത്യവും ജീവുമായ ഈശോ – Luke 12:22-34