ശ്ലീഹക്കാലം 04

ശ്ലീഹക്കാലം 04: തിന്മയെ നന്മകൊണ്ടു ജയിക്കുക – Luke 6:27-36