ശ്ലീഹക്കാലം 03

ശ്ലീഹക്കാലം 03: സമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമ – Luke 10:25-37