ശ്ലീഹക്കാലം 02

ശ്ലീഹക്കാലം 02: പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്‍റെ തിരുന്നാള്‍ – John 16:12-15