ശ്ലീഹക്കാലം 01

ശ്ലീഹക്കാലം 01: പെന്തകുസ്താ തിരുന്നാള്‍ – John 16:5-15