പിറവിക്കാലം

ഈശോമിശിഹായുടെ പിറവിത്തിരുനാള്‍ മുതല്‍ ദനഹാത്തിരുനാള്‍വരെയുള്ള ദിനങ്ങളാണ് പിറവിക്കാലമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാനികളുടെ സന്ദര്‍ശനവും ഈജിപ്തിലേക്കുള്ള പലായനവും ഈശോയെ ദേവാലയത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന സംഭവവുമാണ് പിറവിക്കാലത്തിലെ പ്രധാന ചിന്താവിഷയങ്ങള്‍.


ദൈവപുത്രന്റെ ജനനത്തില്‍ ഭൂവാസികളും സ്വര്‍ഗ്ഗവാസികളും സന്തോഷത്തിലാറാടി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ രക്ഷയുടെ ആശാകിരണങ്ങള്‍ ഉദയംചെയ്തു. ലോകത്തിനു കൈവന്ന ഈ സൌഭാഗ്യത്തില്‍ പങ്കുപറ്റാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ കാലം നല്കുന്നത്. സൌഭാഗ്യത്തില്‍ പങ്കുപറ്റുക എന്നാല്‍ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കുകയെന്നാണ്. പാപത്തിനു മരിച്ച്, ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കി, സമാധാനവും പ്രത്യാശയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുകയാണ് പിറവിക്കാലത്തിന്റെ ചൈതന്യം.