പിറവിക്കാലം 02

പിറവിക്കാലം 02: ഈശോയെ ദൈവാലയത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു – Luke 2:21-35