പള്ളികൂദാശക്കാലം 04

പള്ളികൂദാശക്കാലം 04: മിശിഹായുടെ രാജത്വതിരുന്നാള്‍ – Matthew 22 :41-46 (22:41-23:22)