പള്ളികൂദാശക്കാലം 01

പള്ളികൂദാശക്കാലം 01: വിശ്വസമാകുന്ന പാറമേല്‍ പണിയപ്പെട്ട സഭ – Matthew 16:13-19