നോയമ്പ്ക്കാലം 06

നോയമ്പ്ക്കാലം 06: ആടുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജീവന്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്ന ഇടയന്‍ – John 10:11-18