നോയമ്പ്ക്കാലം 05

നോയമ്പ്ക്കാലം 05: മിശിഹാ ജീവജലവും പ്രകാശവും – John 7:37-39,8:12-20