നോയമ്പ്ക്കാലം 03

നോയമ്പ്ക്കാലം 03: ശിഷ്യത്തം പീടനുഭാവത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ ഉള്ള വിളി – Matthew 20:17-28