നോയമ്പ്ക്കാലം 02

നോയമ്പ്ക്കാലം 02: യഥാര്‍ഥ ശിഷ്യന്‍ – Matthew 7:21-27