നോയമ്പ്ക്കാലം 01

നോയമ്പ്ക്കാലം 01: ഉപവാസത്തിലൂടെ പരീക്ഷകളെ അതി ജീവിച്ച ഈശോ -Matthew 4:1-11