ദെനഹക്കാലം 05

ദെനഹക്കാലം 05: രക്ഷ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചം – John 3:14-21