ദെനഹക്കാലം 03

ദെനഹക്കാലം 03: പാപം മോചിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് – John 1:29-34