ദെനഹക്കാലം 02

ദെനഹക്കാലം 02: നമ്മെപോലെ അവരും ഒന്നാവണം -John 1.14-18