ദെനഹക്കാലം 01

ദെനഹക്കാലം 01: സമഗ്ര വിമോച്ചകനായ യേശുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ – Luke 4:16-22