കൈത്താകാലം 07

കൈത്താകാലം 07: ന്യാധധിപനും വിധവയും – Luke 18:1-8