കൈത്താകാലം 06

കൈത്താകാലം 06: സൌഖ്യം നേടിയ കുഷ്ട്ടരോഗി നന്ദി പറയുന്നു- Luke 17:11-19