കൈത്താകാലം 04

കൈത്താകാലം 04: പാരമ്പര്യങ്ങളും ദൈവവചനവും -Mark 7:1-13