കൈത്താകാലം 03

കൈത്താകാലം 03: അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈശോ – John 9:1-12, 35-38