കൈത്താകാലം 02

കൈത്താകാലം 02: ധൂര്തപുത്രന്‍ ഉപമ – Luke 15:11-32