കൈത്താകാലം 01

കൈത്താകാലം 01: ശിഷ്യന്‍ എളിമ ഉള്ളവന്‍ ആയിരിക്കണം- Luke 14:1-14