ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 09

ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 09: പ്രപഞ്ചശക്തികളുടെമേല്‍ അധികാരം- Matthew 8:23-34