ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 08

ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 08: വിശ്വസിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എല്ലാം സാധ്യം – Luke 8:41b -56