ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 07

ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 07: ദൈവനീതിയും മനുഷ്യനീതിയും -Matthew 20:1-16