ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 06

ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ – 06: കാനന്ക്കാരിയുടെ വിശ്വാസം- Matthew 15:21-28