ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ 04

ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ 04: : മാനസാന്തരപെടുടിന്‍ – Matthew 4:12-17