ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ 03

ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ 03: വചനം വിതക്കപെടുന്ന വയല്‍ – Matthew 13:24-30