ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ 02

ഏലിയാ-സ്ളീവാ-മൂശ 02: ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുക – Matthew 13:1-9,18-23