ഉയിർപ്പുകാലം 07

ഉയിർപ്പുകാലം 07: ഉത്ധിതനെ പ്രഗോഷിക്കാന്‍ അയക്കുന്നു – Mark 16:14-20