ഉയിർപ്പുകാലം 06

ഉയിർപ്പുകാലം 06: അവരെല്ലാവരും ഒന്നാകണം – John 17:20-26