ഉയിർപ്പുകാലം 05

ഉയിർപ്പുകാലം 05: വഴിയും സത്യവും ജീവുമായ ഈശോ -John 14:1-6