ഉയിർപ്പുകാലം 04

ഉയിർപ്പുകാലം 04: നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ദുഖമായി മാറും – John 16:16-24