ഉയിർപ്പുകാലം 02

ഉയിർപ്പുകാലം 02: പുതുഞായര്‍ / തോമാശ്ലീഹായുടെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനം – John 20:19-29